ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
ارسال پیامک
      

 شرح وظایف و خدمات   
بخش اول : هدف و وظایف اساسی | شرح وظایف واحدها | اداره روابط عمومی | مدیریت هماهنگی امور عشایر  | معاونت توسعه و عمران | دفتر مطالعات جامع عشایر | دفتر طرح و برنامه ریزی | مدیریت بهسازی و امور تولید | معاونت اداری و مالی | مدیریت امور اداری | دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی | واحدهای استانی | واحدهای شهرستانی
 
نمایش تک صفحه ای

معاونت توسعه و عمران

اداره کل عمران و امور زیر بنایی :

-        هدایت و حمایت و نظارت عالیه برای اجرای کلیه پروژه های عمرانی در مناطق عشایری .

-        تدوین نظام فنی اجرایی سازمان با هماهنگی و همکاری واحد های استانی .

-        برنامه ریزی در جهت بکارگیری روشهای مناسب کنترل پروژه در اجرای طرحهای مرتبط با سازمان .

-        تهیه و تنظیم استانداردها  و معیارهای فنی مورد نیاز در طراحی کلیه پروژه های عمرانی در چارچوب مقررات مربوط .

-        تهیه دستوالعمل خدمات فنی مورد نیاز طرحهای عمرانی و زیر بنایی .

-        تهیه و کنترل نقشه های تیپ اجرایی و یکسان نمودن نقشه ها با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر طرحیها .

-        بررسی و تصویب محاسبات فنی پروژه ها بنا به درخواست واحد های استانی .

-        تهیه و تنظیم شیوه های نگهداری پروژه های عمرانی در مناطق عشایری .

-        تعیین و پیشنهاد سیاستهای توزیع اعتبارات بین طرحها و استانها در چهار چوب وظایف اداره کل

-        بررسی توان اجرایی استانها در راستای تحقق برنامه تنظیم شده .

-        تهیه و تنظیم و پیشنهاد دوره های آموزشی مورد نیاز امور عمرانی به بخشهای ذیربط .

-        پیگیری تامین امکانات مورد نیاز پروژه های استانی در صورت لزوم و درخواست استانها .

-        بازدید و نظارت و تنظیم گزارش از پروژه های عمرانی استانها و تجربه و تحلیل آن و ارائه به مسئولین .

-        همانگی با واحد های خارج از سازمان بمنظور تحقق برنامه های مصوب عمران و امور زیر بنائی

-        بررسی طرحهای آماده سازی کانونهای توسعه و اسکان در صورت لزوم

-        ارزیابی کمی و کیفی پروژه های عمرانی سازمان

-        تهیه طرح ، اجرا ء و نظارت بر پروژه های ملی در مناطق  عشایری راساً و یا از طریق واحد های استانی .


مدیریت هماهنگی امور عشایر  | صفحه 5 از 13 | دفتر مطالعات جامع عشایر

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ