ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
ارسال پیامک
      

 شرح وظایف و خدمات   
بخش اول : هدف و وظایف اساسی | شرح وظایف واحدها | اداره روابط عمومی | مدیریت هماهنگی امور عشایر  | معاونت توسعه و عمران | دفتر مطالعات جامع عشایر | دفتر طرح و برنامه ریزی | مدیریت بهسازی و امور تولید | معاونت اداری و مالی | مدیریت امور اداری | دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی | واحدهای استانی | واحدهای شهرستانی
 
نمایش تک صفحه ای

 

-2- دفتر مطالعات جامع عشایر :

 

-        مطالعه طرحهای مورد نیاز برنامه ساماندهی و توسعه جامعه مناطق عشایری .

-        ارتباط مستمر با موسسات و مجامع تحقیقاتی و مطالعاتی و استفاده وبهره برداری از امکانات آنها در راستای برنامه ساماندهی جامع مناطق عشایری .

-        تدوین روشها و برنامه ریزی امور تحقیقاتی و مطالعاتی برنامه ساماندهی .

-        تهیه و تدوین آئین نامه ها ، دستورالعملها و شرح خدمات مطالعاتی برنامه ساماندهی جامع عشایری .

-        هماهنگی بین واحد های مطالعاتی استانی دارای زیست بومهای عشایری مشترک .

-        الویت بندی طرحهای مطالعاتی برنامه ساماندهی جامع عشایری .

-        نظارت عالیه بر اجرای پروژه های مطالعاتی استانی .

-        بررسی و تصویب شرح خدمات پیشنهادی استان برای مطالعات موردی .

-        بررسی و تحقیق بمنظور تعیین شیوه ها و الگوهای مناسب توسعه زندگی عشایری در شرایط مختلف جفرافیائی و محیطی .

-        ارزیابی ، بازبینی و اصلاح شیوه های اجرایی طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی .

-        پیگیری تشکیل ، تجهیزات و تقویت واحد های مطالعاتی و تحقیقاتی استانی .

-        تهیه نظام نظارت و ارزیابی بر اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی .

-        تهیه اطلاعات فنی و نرم افزارهای  مورد نیاز بمنظور ارائه خدمات فنی و پشتیبانی واحد های مطالعاتی .

-        تعیین میزان و نحوه انتشار نتایج مطالعاتی دارای یافته های جدید علمی و کاربردی .

-        تهیه ، تدوین و ترجمه کتب ، مقالات ، آئین نامه ها و راهبردهای موثر در اجرای برنامه ساماندهی جامع مناطق عشایری .

-        ارائه نتایج مطالعات جهت تهیه برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .


معاونت توسعه و عمران | صفحه 6 از 13 | دفتر طرح و برنامه ریزی

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ