ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
ارسال پیامک
      

 شرح وظایف و خدمات   
بخش اول : هدف و وظایف اساسی | شرح وظایف واحدها | اداره روابط عمومی | مدیریت هماهنگی امور عشایر  | معاونت توسعه و عمران | دفتر مطالعات جامع عشایر | دفتر طرح و برنامه ریزی | مدیریت بهسازی و امور تولید | معاونت اداری و مالی | مدیریت امور اداری | دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی | واحدهای استانی | واحدهای شهرستانی
 
نمایش تک صفحه ای

3-2- دفتر طرح و برنامه ریزی :

 

-        تهیه و تنظیم برنامه توسعه جامع مناطق عشایری با همکاری ذیربط .

-        تهیه و تنظیم برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت توسعه جامع مناطق عشایری .

-        ایجاد ارتباط بین طرحها و برنامه توسعه جامع مناطق عشایری با بخشهای مندرج در نظام برنامه ریزی کشور

-        تهیه و تنظیم و ارائه آمار و اطلاعات عشایری .

-        پیگیری اجرای طرحهای آماری مرتبط با امور عشایر و کمک به اجرای طرحهای آماری مرکز آمار ایران در مناطق عشایری .

-        ارزیابی فعالیتهای عمرانی وخدماتی سازمان در مناطق عشایری و گزارش ان به مسئولین ذیربط .

-        تهیه و تنظیم و انتشار گزارش عملکرد اعتبارات عمرانی و جاری سازمان امور عشایر .

-        بر آورد نیازهای اعتبار سازمان و منظور نمودن طرحهای پیشنهادی واحد های مختلف در برنامه .

-        پیگیری اخذ تخصیص از منابع مختلف اعتباری مصوب .

-        طراحی شبکه رایانه ای مورد نیاز و ارائه خدمات رایانه ای به واحد های سازمان .

-        تهیه و تنظیم بودجه سالیانه سازمان با همکاری واحد های ذیربط .

-        تنظیم و پیشنهاد سیاستهای اجرایی و بخشنامه های بودجه سالیانه سازمان و ارائه به مراجع ذیربط .

-        ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مطالعاتی و تلفیق طرحه و برنامه های تهیه شده درواحدهای اجرائی و تحقیقاتی و استانی سازمان .

-        تنظیم و مبادله موافقتنامه های عمرانی و جاری سازمان در سطح ملی و کنترل و نظارت بر مبادله موافقتنامه های استانی .

-        پیگیری تامین تسهیلات اعتباری و برنامه ریزی استفاده بهینه از تسهیلات اعتباری مصوب بمنظور نیل به اهداف برنامه توسعه جامع مناطق عشایری و تنظیم گزارش عملکرد آن .

 


دفتر مطالعات جامع عشایر | صفحه 7 از 13 | مدیریت بهسازی و امور تولید

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ