ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
ارسال پیامک
      

 شرح وظایف و خدمات   
بخش اول : هدف و وظایف اساسی | شرح وظایف واحدها | اداره روابط عمومی | مدیریت هماهنگی امور عشایر  | معاونت توسعه و عمران | دفتر مطالعات جامع عشایر | دفتر طرح و برنامه ریزی | مدیریت بهسازی و امور تولید | معاونت اداری و مالی | مدیریت امور اداری | دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی | واحدهای استانی | واحدهای شهرستانی
 
نمایش تک صفحه ای

4-2- مدیریت بهسازی و امور تولید :

 - جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز ظرفیتهای تولیدی عشایر.

- ارائه نیاز های مطالعاتی بخش تولید در کانونهای توسعه به واحد های ذیربط .

- ایجاد زمینه های مناسب تولید و اشتغال در کانونهای توسعه

- برنامه ریزی برای تولید فرآورده های دامی (( پروار بندی ، پنیر سازی و ...)) و ایجاد فرصتهای شغلی در سایر زمینه های تولیدی .

- کمک به احداث واحد های تولیدی و اشتغال زا در مناطق عشایری

- پیگیری تامین اعتبارات مورد نیاز اعم از دولتی و یا تسهیلات بانکی بمنظور اجرای پروژه های تولیدی –تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی و مالی طرح های تولیدی امور عشایر و ارائه آن به مراجع  ذیربط.

- هماهنگی و همکاری با سازمان جنگلها و مراتع بمنظور تهیه دستوالعمل و آیین نامه نحوه همکاری بین سازمان جنگلها و مراتع و امور عشایر در مورد ممیزی مراتع ، طرح های مرتعداری ،ایجاد تعادل دام مراتع و نحوه بهره برداری مناسب از منابع طبیعی تجدید شونده ،نحوه مالکیت مراتع ،بهره برداری عشایر از محصولات فرعی جنگلها و مراتع

- همکاری و بررسی در مورد نحوه استفاده از مراتع حریم کانونهای توسعه .

- همکاری در امور تهیه و نتنظیم کوچ ، قرق ، حفاظت ،تعیین ظرفیت مراتع و نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع با هماهنگی مراجع ذیربط .

- برنامه ریزی بمنظور ایجاد اشتغال جمعیت سرریز عشایر از طریق کشت درختان مثمر ، صنعتی و ...و همچنین کمک به بهره برداری  از محصولات فرعی در حوزه های آبخیز .

- تهیه دستورالعمل های مورد نیاز برای تامین اراضی و واگذاری آن به عشایر واجد شرایط .

- هماهنگی و پیگیری در خصوص تامین نهاد ها ، تسطیح اراضی و تعیین الگوی کشت در کانونهای توسعه عشایری با مراجع ذیربط .

- برنامه ریزی و کمک به بهره برداری عشایر از معادن در مناطق عشایری

برنامه ریزی لازم در زمینه تبدیل سوخت نباتی به سوخت فسیلی در مناطق عشایری جهت جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع کشور
 


دفتر طرح و برنامه ریزی | صفحه 8 از 13 | معاونت اداری و مالی

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ