ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
yahag
ارسال پیامک
      

 پست های ادارات شهرستان ها   
ارومیه | ماکو | خوی | سلماس | میاندوآب | نقده | اشنویه
 
نمایش چند صفحه ای

 

2- اداره کل امور عشایر استان آذربایجان غربی

 

1-2- مدیرکل

2-2- معاون (اداری و مالی )

3-2- معاون (توسعه و عمران )

4-2- مسئول دفتر

5-2- کارشناس روابط عمومی

6-2- کارشناس امور حقوقی

7-2- کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی

8-2- مسئول حراست

 

 

1-2- اداره مطالعات و برنامه ریزی

 

9-2- رئیس

10-2- کارشناس برنامه ریزی

11-2- کمک کارشناس برنامه ریزی

12-2- کارشناس آمار

13-2- کارشناس بودجه

14-2- کارشناس امور اقتصادی

 

2-2- اداره امور زیر بنائی و عمران

 

15-2- رئیس

16-2- کارشناس عمران

17-2- کمک کارشناس عمران

18-2- کمک کارشناس عمران

19-2-نقشه بردار

20-2- کارشناس امور آب

21-2- کمک کارشناس امور آب

 

3-2- اداره بهسازی امور تولید

 

22-2- رئیس

23-2- کارشناس بهسازی

24-2- کارشناس صنایع دستی و تبدیلی

25-2- کارشناس دامپروری

26-2- کارشناس کشاورزی

27-2- کارشناس مرتع

 

4-2- اداره امور تعاونیها و ترویج

 

28-2- رئیس

29-2- کارشناس امور تعاونیها

30-2- کارشناس آموزش و ترویج

31-2- کمک کارشناس آموزش و ترویج

32-2- حسابرس

33-2- بازرس

 

5-2- اداره امور اداری و مالی

 

34-2-رئیس

35-2- معاون

36-2- مسئول امور مالی

37-2-حسابدار

38-2- حسابدار

39-2- امین اموال

40-2- مسئول امور اداری

41-2- کارگزین

42-2- کمک کارشناس رفاه

43-2- متصدی ماشین الات

44-2- کار پرداز

45-2- انبار دار

46-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

47-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

48-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

49-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

50-2- نگهبان و سرایدار


 

6-2- اداره امور عشایر شهرستان ماکو

 

51-2-رئیس

52-2- معاون

53-2- کارشناس عمران

54-2- کمک کارشناس عمران

55-2- کارشناس امور اب

56-2- کمک کارشناس امور آب

57-2- کارشناس بهسازی

58-2-کمک کارشناس  بهسازی

59-2- کارشناس کشاورزی

60-2- کارشناس دامپروری

61-2- کارشناس مراتع

62-2- کمک کارشناس مارتع

63-2- کارشناس آموزش و ترویج

64-2- کمک کارشناس آموزش و ترویج

65-2- کارشناس صنایع دستی و تبدیلی

66-2- کارشناس امور تعاونیها

67-2- کمک کارشناس امور تعاونیها

68-2-حسابرس

69-2- حسابدار

70-2- متصدی امور دفتری و بایگان

71-2- کار پرداز

72-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

73-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

74-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

75-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

76-2- سرایدار و نگهبان


7-2-اداره امور عشایر شهرستان خوی

 

 

77-2- رئیس

78-2- معاون

79-2- کارشناس عمران

80-2-کمک کارشناس عمران

81-2-کارشناس امور اب

82-2-کمک  کارشناس امور آب

83-2--کمک کارشناس  بهسازی

84-2-کارشناس دامپروری

85-2-کارشناس کشاورزی

86-2-کارشناس صنایع دستی و تبدیلی

87-2-کمک کارشناس آموزش و ترویج

88-2- کاردان آموزش و ترویج

89-2- کارشناس امور تعاونیها

90-2- حسابرس

91-2- حسابدار

92-2- متصدی امور دفتری و بایگان

93-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

94-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

95-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

96-2- سرایدار و نگهبان


 

8-2- اداره امور عشایر شهرستان سلماس

 

97-2- رئیس

98-2- معاون

99-2- کمک کارشناس عمران

100-2- کارشناس آموزش و ترویج

101-2- کارشناس امور تعاونیها

102-2- حسابدار

103-2- متصدی امور دفتری و بایگان

104-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

105-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

106-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

107-2- سرایدار و نگهبان


 

9-2- اداره امور عشایر شهرستان میاندواب

 

108-2- رئیس

109-2- کارشناس عمران

110-2- کمک کارشناس عمران

111-2- کارشناس آموزش و ترویج

112-2- کارشناس امور تعاونیها

113-2- حسابدار

114-2- متصدی امور دفتری و بایگان

115-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

116-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

117-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

118-2- سرایدار و نگهبان

 


 

10-2- ادراه امور عشایر شهرستان نقده

 

119-2- رئیس

120-2- کارشناس عمران

121-2- کمک کارشناس عمران

122-2- کمک  کارشناس امور آب

123-2- کارشناس آموزش و ترویج

124-2- کارشناس امور تعاونیها

125-2- حسابدار

126-2- متصدی امور دفتری و بایگان

127-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

128-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

129-2- سرایدار و نگهبان


 

11-2- اداره امور عشایر شهرستان اشنویه

 

130-2- رئیس

131-2-کارشناس عمران

132-2-کمک کارشناس عمران

133-2-کمک  کارشناس امور آب

134-2-کمک کارشناس امور تعاونیها  و ترویج

135-2-متصدی امور دفتری و بایگان

136-2-راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

137-2- کارشناس مسئول نمایندگی امور عشایر شهرستان چالدران – سیه چشمه

138-2-کمک کارشناس امور تعاونیها  و ترویج

139-2-کمک کارشناس عمران

140-2-کارشناس مسئول نمایندگی امور عشایر شهرستان پیرانشهر

141-2--کمک کارشناس امور تعاونیها  و ترویج

142-2-کمک کارشناس عمران

143-2- -کارشناس مسئول نمایندگی امور عشایر شهرستان شاهین دژ

144-2-کمک کارشناس امور تعاونیها  و ترویج

145-2-کمک کارشناس عمران


   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byAtorpat