نسخه چاپی خبر


 


 



جلسه هم افزایی برگزاری دوره های آموزشی مهارتی در مناطق عشایری

جلسه هم افزایی برگزاری دوره های آموزشی مهارتی در مناطق عشایری

این جلسه در مورخه 96/11/02 با حضور مهندس زینال زاده مدیرکل امور عشایر استان، مهندس مددی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و جمعی از روساء و کارشناسان اداره کل امور عشایر و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در اتاق جلسات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد.
در این جلسه ابتدا مهندس زینال زاده  با نظری اجمالی بر طرح توانمند سازی مستمر عشایر استان از طریق آموزش فنی و حرفه ای با رویکرد توسعه اشتغال پایدار اظهار داشتند با توجه به نقش و جایگاه مهم جامعه عشایری در تولید محصولات دامی ، کشاورزی و صنایع دستی همچنین حفاظت از منابع طبیعی و نیز تامین امنیت کشور ضرورت دارد در راستای توانمند سازی و تربیت نیروی کار ماهر بومی و محلی گام برداریم تا بتوانیم با توسعه و تقویت فعالیت ها و آموزش و راه اندازی کسب و کارهای جدید در بهبود کیفیت زندگی عشایر گام برداریم که این میسور نیست مگر با تعامل و مساعدت تنگاتنگ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تا با ارایه خدمات اثر بخشی از جمله تامین و تربیت مربی، آماده سازي فضا، تجهيزات و امكانات آموزشی، مشاوره و اجرای آموزش همچنین صدور گواهینامه مهارتی بتوانیم سهم برخورداری عشایر را از تسهیلات و منابع دولتی در راستای گسترش فعالیت ها و  ایجاد اشتغال پایدار در جامعه عشایری ارتقاء بخشیم. 
مدیر کل امور عشایر استان با اشاره به ظرفیت های تولیدی عشایراستان بیان داشتند در استان سالانه حدود 3هزار تن پشم توسط عشایر استان تولید می شود ولی متاسفانه به دلیل نبود مهارت لازم جهت تبدیل و فروش محصولات تولیدی موفقیت چندانی در زمینه اقتصادی بوجود نمی آید که امید است در استاندارد آموزشی، مهارت های مرتبط به نیاز جامعه عشایری جهت ساماندهی و ارتقاء محصولات تولیدی آنان نیز برنامه ریزی و اجرا گردد. مهندس مددی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان افزودند هدف از دوره های آموزشی توسعه و پیشرفت مشاغل فعلی و راه اندازی شغل های جدید برای بهبود معیشت و ارتقاء کیفی و کمی زندگی عشایر می باشد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در خصوص عملیاتی نمودن برنامه جامع ارتقاء دانش و مهارت در مناطق عشایری ابراز داشتند جهت اجرایی نمودن این برنامه بایستی نیاز سنجی آموزشی و برآورد هزینه و اعتبارات لازم در برش استانی تهیه تا با برنامه ریزی منسجم و مدون و بستر سازی مناسب بتوانیم دوره های آموزشی مورد نیاز در جامعه عشایری را اجرا نماییم و در ادامه مقرر گردید کمیته کارشناسی متشکل از کارشناسان اداره کل امور عشایر و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای تشکیل تا نسبت به کارشناسی و تسریع در روند اجرایی موضوعات مورد بحث اقدام نماییم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22222