تعداد ایلات
0

ایل

طوایف مستقل
0

طایفه

تعداد آبادی های عشایری
0

کانون توسعه

اعلانات
ادارات شهرستان

خوی

نشانی:جنب دادگستری
تلفن تماس:044333333

ارومیه

نشانی:تست
تلفن تماس:04411111111